مناقصه مناقصه

بازگشت

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذاري امور مربوط به بازاريابي نصب و راه اندازي پشتيباني ابزارهاي پرداخت الكترونيك120 هزارتا پايانه فروش

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذاري امور مربوط به بازاريابي نصب و راه اندازي پشتيباني ابزارهاي پرداخت الكترونيك120 هزارتا پايانه فروش
شماره :
48/98/111

1-نام و نشاني مناقصه گزار:

بانك مسكن به نشاني تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن .

2-نوع، كميت و كيفيت خدمات (موضوع مناقصه):

واگذاری امور مربوط به مديريت، بازاريابي، نصب،‌ راه اندازي و پشتيباني120.000 پايانه فروشگاهی و ارائه خدمات درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)و نرم افزار پرداخت موبایلی به مدت 3 سال(تجدید شده)

3-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

مبلغ 39.144.000.000 (سی و نه میلیارد و یکصد و چهل و چهار میلیون) ریال كه لازم است به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط يا رسيد واريز نقدي به حساب شماره 8449/8 به نام اداره کل حسابداري یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن ارائه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به مديريت، بازاريابي، نصب،‌ راه اندازي و پشتيباني120.000 پايانه فروشگاهی و ارائه خدمات درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) و نرم افزار پرداخت موبایلی به مدت 3 سال طبق مشخصات و اوصاف مندرج در اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/03/13 می باشد.

5- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن) جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس :تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام:88969737 و  85193768                     

ساعت : 09:40:00
تاريخ : 1399/03/12