مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه به تعداد 8/500/000/000 (هشت میلیارد و پانصد میلیون) پیامک (تجدید شده)

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
خريد خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه به تعداد8/500/000/000 (هشت میلیارد و پانصد میلیون) پیامک
شماره :
110/99/48

-نام ، نشاني و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

بانك مسكن به نشاني تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738 و75358232

2-نوع ، كميت و كيفيت خدمات (موضوع مناقصه):

خريد خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه به تعداد 8/500/000/000 (هشت میلیارد و پانصد میلیون) پیامک

3-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

مبلغ 21.600.000.000 (بیست و یک میلیارد و ششصد میلیون) ریال كه لازم است به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط يا رسيد واريز نقدي به حساب شماره 8/8449 به نام اداره کل حسابداري یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارائه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 06/08/1399 می باشد.

ساعت : 08:51:00
تاريخ : 1348/10/11