اداره کل حوزه مدیریت اداره کل حوزه مدیریت

بازگشت

اداره کل حوزه مدیریت - معاون اجرایی

حمیدرضا صفری نخیلی
اداره کل حوزه مدیریت - معاون اجرایی
تلفن : 021-88795851
نمابر : 021-82932907
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم

ساختار سازمانی ساختار سازمانی