اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق

رییس اداره کل مدیریت ریسک
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه پنجم
تلفن : 021-88884027
نمابر : 021-88884027
اداره کل مدیریت ریسک - معاون
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه پنجم
تلفن : 021-88774047
نمابر : 021-88774047
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی