رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل مهندسی مالی وحسابداری مدیریت

زهره انتظامی
رییس اداره کل مهندسی مالی وحسابداری مدیریت
تلفن : 021-66717174
نمابر : 021-66708695
آدرس پستی : خیابان فردوسی جنوبی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن