شرایط عمومی افتتاح حساب شرایط عمومی افتتاح حساب

 

شرایط عمومی افتتاح انواع حساب ها

1-هرشخصی که به سن 18 سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از دادگاه صالحه صادر شده باشد می تواند به نام خود و یا کسانی که تحت ولایت و قیومیت او باشند در بانک انواع حسابهای پس انداز وسپرده را افتتاح نماید .

2-‌ افرادی که 12 سال تمام داشته باشند شخصا" می توانند نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز عادی به صورت دفترچه( عدم امکان برداشت از حساب توسط فرد متقاضی تا سن 15 سال) اقدام نمایند .

3- به منظوردریافت مسکن کارت قرض الحسنه داشتن حداقل سن 15 سال الزامی است.

 4-گشایش انواع حساب های پس انداز و سپرده مستلزم قبول شرایط و امضای کلیه اوراق مربوطه توسط افتتاح کننده حساب می باشد .

 • افراد می توانند به وکالت از طرف سایر اشخاص (اعم از حقیقی وحقوقی ) با قبول شرایط عمومی وارایه وکالت نامه رسمی که در آن گشایش حساب موردنظر ذکرشده باشد نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند .
 • افتتاح حساب برای اطفال صغیر به وسیله ولی ،قیم و برای محجور وغایب و مفقودالاثر توسط امین منصوب از طرف دادگاه امکانپذیر است.
 • درمورد اشخاص بی سواد الصاق عکس به کارت نمونه امضای و دفترچه حساب الزامی است. در مورد این اشخاص مهر آنان جایگزین نمونه امضای خواهد بود.
 • اشخاص حقوقی نیز می توانند نسبت به افتتاح انواع حساب های پس انداز و سپرده اقدام نمایند . افتتاح حساب به وسیله صاحبان امضای مجاز و ارایه مدارک ذیربط صورت می گیرد.

شرایط افتتاح انواع حساب های مشترک:

 1. حساب های تعهدی(صندوق پس انداز مسکن ، مسکن جوانان، صندوق پس‌انداز ساخت مسکن و صندوق پس‌انداز مسکن یکم ): صرفا با اقوام نزدیک به صورت مشترک قابل افتتاح است.
 2. حساب های سپرده سرمایه گذاری ممتاز ، مدت دار و قرض الحسنه اعم از جاری وعادیبا هر شخصی به صورت مشترک قابل افتتاح است

 

شرایط انتقال انواع حساب ها:

 1. حساب های تعهدی(صندوق پس انداز مسکن ، مسکن جوانان، صندوق ساخت مسکن و مسکن یکم): صرفا به اقوام نزدیک قابل انتقال است .
 2. سپرده ممتاز: بستگان نزدیک و یا شریک.
 3. سپرده های مدت دار: بستگان نزدیک و یا شریک.
 4. سپرده ای قرض الحسنه اعم از عادی و جاری: انتقال امکانپذیر نمی باشد

توجه بستگان نزدیک (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزند، پدربزرگ، مادربزرگ، نوه) می باشند

 نکته: در اینگونه حسابها می باید سهم هریک از دارندگان حساب و همچنین نحوه برداشت از حساب (با امضای چه کسانی برداشت انجام شود) مشخص باشد. درصورتی که سهم هریک از دارندگان حساب یا نحوه برداشت معین نباشد در این صورت سپرده بالسویه متعلق به دارندگان حساب می باشد و برداشت از آن فقط با امضای کلیه دارندگان امکانپذیر است.

 


افتتاح انواع حساب‌ها برای اطفال صغیر توسط اشخاصی غیر از ولی و قیم:

الف -افتتاح حساب‌های سپرده سرمایه گذاری (حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت و ممتاز)، برای اطفال صغیر توسط افرادی غیر از ولی و قیم:

 • با عنایت به اینکه در افتتاح حساب‌های ذکرشده از صیغه شرعی "عهد" استفاده می‌شود لذا چنانچه افتتاح‌کننده حساب قبل و یا بعد از رسیدن طفل به سن تعیین شده فوت نماید، وجوه حساب و منافع آن جزو ماترک افتتاح‌کننده حساب منظور نخواهد شد.
 • در صورت فوت طفل صغیر قبل از رسیدن به سن تعیین شده، موجودی حساب و منافع آن متعلق به افتتاح‌کننده حساب بوده و افتتاح‌کننده حساب حق برداشت از حساب را نیز خواهد داشت.
 • درصورت فوت طفل بعد از رسیدن به سن تعیین شده، موجودی و منافع حساب، متعلق به وراث طفل خواهد بود.

ب-افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسکن ، حساب صندوق پس‌اندازساخت مسکن و حساب پس‌انداز مسکن جوانان افتتاح حساب‌های ذکرشده برای اطفال صغیر توسط اشخاصی غیر از ولی، مادر و قیم امکان‌پذیر نمی‌باشد.

 شرایط حساب‌هایی که توسط مادر برای طفل صغیر افتتاح می‌شود:

الف ) چنانچه تاریخ اخذ تسهیلات بعد از سن تعیین شده توسط مادر،در زمان افتتاح حساب باشد:

* در صورتی که تاریخ اخذ تسهیلات قبل از سن قانونی طفل باشد، اعطای تسهیلات به صغیر، با ولایت و قیمومیت ولی یا قیم وی امکان‌پذیر می‌باشد.
*
درصورتی که تاریخ اخذ تسهیلات، سن قانونی یا بعد از آن باشد، اعطای تسهیلات صرفاً به فرزند امکان‌پذیر می‌باشد.

 
ب ) چنانچه تاریخ اخذ تسهیلات قبل از سن تعیین‌شده در برگ افتتاح حساب توسط مادر، باشد:

* پرداخت تسهیلات به مادر امکان‌پذیر می‌باشد . بدیهی است چنانچه مادر قصد اخذ تسهیلات به نام فرزند صغیر را داشته باشد، دخالت ولی قهری یا قایم مقام وی در این خصوص ضروری می‌باشد.

تاریخ ویرایش1399/10/23- 11:39