معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون اداره کل مالی بانکداری الکترونیک

منصور فهیم
معاون اداره کل مالی بانکداری الکترونیک
تلفن :
نمابر :
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره یک بانک مسکن