معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل اعتبارات و تأمين مالي - معاون توسعه اعتبارات و تأمین مالی

محمدرضا روشن فکر
اداره کل اعتبارات و تأمين مالي - معاون توسعه اعتبارات و تأمین مالی
تلفن : 021-88774721
نمابر : 021-88774721
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم