معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول - معاون تحقیقات بازار و توسعه محصول

نیما حقی
اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول - معاون تحقیقات بازار و توسعه محصول
تلفن : 021-88781253
نمابر : 021-88781253
آدرس پستی : خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونك، خيابان عطار، نبش خيابان تك شمالي، ساختمان ادارات مركزي بانك مسكن، طبقه سوم