تازه های اخبار تازه های اخبار

عیادت از همکار

عیادت از همکار

خلیل ایمانی بخشایش، معاون اداری، پشتیبانی مدیریت شعب استان ، علی شمسی رییس دایره امور اداری، رفاهی و آموزشی مدیریت و رضا فریق کارشناس روابط عمومی مدیریت شعب استان با حضور در منزل اکبر نوجوان ، رییس شعبه جمهوری اسلامی تبریز که به علت عمل جراحی پا، در منزلش بستری می باشد از وی عیادت کرده و برای وی آرزوی بهبودی کامل نمودند.
خلیل ایمانی بخشایش، معاون اداری، پشتیبانی مدیریت شعب استان ، علی شمسی رییس دایره امور اداری، رفاهی و آموزشی مدیریت و رضا فریق کارشناس روابط عمومی مدیریت شعب استان با حضور در منزل اکبر نوجوان ، رییس شعبه جمهوری اسلامی تبریز که به علت عمل جراحی پا، در منزلش بستری می باشد از وی عیادت کرده و برای وی آرزوی بهبودی کامل نمودند.
آخرین بروزرسانی 1394/11/18