تازه های اخبار تازه های اخبار

چهارمین جلسه وصول مطالبات و جذب منابع و بانکداری الکترونیک

چهارمین جلسه وصول مطالبات و جذب منابع و بانکداری الکترونیک با حضور روسای 4 شعبه تبریز و کمیته مربوطه ، ساعت 30/7 صبح روز چهارشنبه در محل اتاق مدیر شعب استان تشکیل گردید.
در ابتدای جلسه محمدحسین جوادیان مدیر شعب استان به نرخ های جدید سود بانکی اشاره کرد و با اعلام اجرایی شدن نرخ های جدید درآینده نزدیک، افزود : بانک مسکن از ابتدای تاسیس دارای نرخ های شفاف و معین و قانونی می باشد.
وی افزود با اعلام نرخ های جدید امید داریم که آرامش نسبی، به بازار برگردد و بخش مسکن هم به رونق بیفتد.
وی در پایان صحبتهای خود از عملکرد مناسب 4 شعبه حاضر اظهار رضایت نمود و به گسترش فعالیت همکاران در خصوص حساب جاری تاکید نمود.
در پایان این جلسه ضمن بررسی عملکرد شعب در خصوص عناوین فوق ، اهداف یک ماهه برایشان تعیین گردید.
آخرین بروزرسانی 1394/5/5