نشست مدیرو معاونین مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی باروسای دوایر مدیریت شعب استان

نشست مدیرو معاونین مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی باروسای دوایر مدیریت شعب استان

مدیرشعب استان آذربایجان شرقی به همراه معاونین مدیریت شعب استان طی نشستی باروسای دوایرمدیریت، راهکارهای عملیاتی جذب منابع ووصول مطالبات معوق رابررسی نمودند.
دراین نشست محمدحسین جوادیان مدیرشعب این استان طی سخنانی بااشاره به تغییرنرخ سودسپرده­های بانکی، زمینه رابرای رشدتمامی شعب بانک مسکن دراستان فراهم دانست و گفت: امروزکه شرایط برای تمامی بانکها یکسان گردیده است حساب سپرده ممتاز، امتیازی ویژه برای بانک مسکن به حساب می­آید وهمکاران بایدازاین فرصت استفاده کرده و بابازاریابی موثرو شناساندن این حساب برای مشتریان، نسبت به جذب منابع بیشتر تلاش نمایند.
وی یکی ازرمزهای موفقیت شعب را، جذب مشتریان خرد، عنوان کرد و افزود: ماندگاری سپرده­های خرد درشعب زیاد بوده وسپرده هایی که به تدریج جمع آوری می شوند بهترازمبالغ درشتی است که به صورت مقطعی باورود و خروج ، شعب را دوچار چالش می کنند بنابراین برنامه شعب باید ترکیبی ازجذب این دونوع حسابها باشد تادرمواقع خاص، دوچارکسری منابع نگردند.
مدیرشعب استان ازتشکیل اتاق فکربرای همکارا نی که صاحب ایده وروشهای تازه می باشندخبرداد و ادامه داد: باتشکیل این اتاق، تمامی همکارانی که صاحب ایده، روش و راهکارهای جدید می باشندمی توانند حضوریابند و گروههای بازاریابی بابکارگیری عملیاتی خروجی های این اتاق موفقیتهای بهتری رابرای بانک دراستان رقم خواهند زد.
جوادیان به کسب رتبه اول درصدرشد و جذب منابع مدیریت ، دربین مدیریتهای هم درجه اشاره کردو افزود: حالت سیرپذیری برای وضعیت کنونی، یکی ازآفتهای پیشرفت می باشد بنابراین هریک ازمادرحیطه وظایف خودنبایدبه وضعیت فعلی راضی شویم وبایدباتلاش بیشتردرهمه حال به رشدوپیشرفت فکرکنیم وفقط دراین صورت است که می توانیم شاهد پله های ترقی دراستان باشیم.
درادامه این نشست چگونگی و نحوه تشکیل گروههای بازاریابی درمدیریت موردبررسی قرارگرفت و وظایف هریک ازدوایردررابطه بابازاریابی ووصول مطالبات تعیین گردید.
آخرین بروزرسانی 1394/5/5